Warunki użytkowania strony internetowej

Korzystanie z naszej witryny odbywa się na następujących warunkach. Warunki te są uzgodnione i wiążące w zakresie stosunku umownego pomiędzy użytkownikiem oraz BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH, Theodor-Heuss-Straße 9, 89340 Leipheim, Republika Federalna Niemiec, (dalej „BRITAX”) za każdym razem gdy witryna jest używana. W przypadku gdy szczególne przypadki używania witryny wymagają specjalnych, nieopisanych poniżej, warunków korzystania, zostanie to wyraźnie stwierdzone w widocznym miejscu na stronie. W takich przypadkach, specjalne warunki korzystania będą stosowane w każdej indywidualnej sprawie razem z następującymi warunkami ogólnymi.

Nasza witryna zawiera różnego typu dane oraz informacje, które są chronione znakami towarowymi i/lub prawami autorskimi BRITAX lub w niektórych przypadkach również stron trzecich. Zabrania się pobierania, reprodukcji i/lub dystrybucji witryny w częściach czy też w całości. Dozwolona jest reprodukcja techniczna na potrzeby przeglądania, o ile nie służy ona celom komercyjnym. Stała reprodukcja jest również dozwolona do użytku własnego.

Dozwolone jest umieszczanie linków kierujących do naszej witryny, o ile służy to wyłącznie celom wzajemnego odsyłania między stronami. BRITAX zastrzega sobie prawo do cofnięcia niniejszej zgody. Nie jest dozwolone umieszczanie witryny w ramce.

BRITAX przyjmuje odpowiedzialność za zawartość swojej witryny zgodnie z przepisami prawa. Referencje i odnośniki do witryn stron trzecich nie oznaczają, że zwarte tam poglądy są podzielane przez BRITAX, a BRITAX nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane i informacje tam umieszczone.  BRITAX nie ma wpływu na treści zawarte w odnośnikach. Z tego powodu BRITAX nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne, błędne lub też niepełne treści, ani też za ewentualne szkody spowodowane korzystaniem z treści w odnośnikach.

Użytkownicy korzystają z sieci internet na własne ryzyko. W szczególności, BRITAX nie jest odpowiedzialny za awarie sieci, ani też utratę dostępu z powodów technicznych.

W przypadku, gdy kontrahent jest osobą prawną lub jednostką organizacyją nieposiadającą osobowości prawnej właściwość miejscowa określana jest zgodnie z lokalizacją biura BRITAX. Zastosowanie będzie miało prawo niemieckie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (dalej CISG).
W przypadku gdy użytkownik jest konsumentem, informujemy o opcji pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 Rozporządzenia UE 524/2013 - rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich. Szczegółowe informacje o tych przepisach prawa znajdują się w powyższej ustawie oraz pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

BRITAX zastrzega sobie prawo do każdorazowej zmiany warunków korzystania z witryny oraz uzupełniania ich w miarę zmiany uwarunkowań technicznych lub prawnych. Każdy zarejestrowany użytkownik będzie poinformowany o wszelkich zmianach.