WARUNKI KORZYSTANIA ze strony internetowej

 1. Korzystanie z tej strony internetowej podlega opisanym poniżej warunkom. Są one wiążące dla celów relacji pomiędzy użytkownikiem a BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH, Theodor-Heuss-Straße 9, 89340 Leipheim, Federalna Republika Niemiec (dalej „BRITAX”) za każdym razem, gdy uzyskiwany jest dostęp do tej strony. W każdym przypadku, gdy dla konkretnych sposobów korzystania ze strony zastosowanie mają warunki szczególne, inne niż określone poniżej, zostanie to wyraźnie wskazane w odpowiednim miejscu strony. W takich sytuacjach, szczególne warunki będą miały zastosowanie do danego przypadku w uzupełnieniu do niniejszych warunków korzystania. 
 2. Akceptacja niniejszych warunków oznacza zobowiązanie do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zobowiązujesz się do nienaruszania praw przyznanych Ci przez BRITAX bądź na mocy obowiązujących przepisów. Równocześnie informujemy, iż zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 3. Niniejsza strona obejmuje dane i informacje różnego rodzaju, które są chronione jako znaki towarowe i/lub przez prawa autorskie BRITAX lub - w indywidualnych przypadkach - również stron trzecich. Wobec tego, nie jest dozwolone pobierane, powielanie i/lub rozpowszechnianie strony w całości bądź części. Zwielokrotnianie dla celów przeglądania jest dopuszczalne pod warunkiem, iż nie służy osiąganiu korzyści ekonomicznych. Trwałe zwielokrotnianie jest dozwolone dla użytku osobistego.
 4. Akceptowalne jest umieszczenie odnośnika do niniejszej strony. BRITAX zastrzega sobie prawo cofnięcia tego pozwolenia. Nie jest dozwolone umieszczanie w ramce (framing) zawartości tej strony.
 5. BRITAX ponosi odpowiedzialność za treść swojej strony zgodnie z obowiązującym prawem. Nie zostaje udzielona żadna gwarancja poprawności i kompletności informacji umieszczonych na stronie. Zamieszczone odniesienia i linki do stron internetowych osób trzecich nie oznaczają, że treści, do których prowadzą odzwierciedlają poglądy BRITAX. BRITAX nie ponosi żadnej odpowiedzialności za znajdujące się tam dane i informacje. BRITAX nie ma żadnego wpływu na te treści. BRITAX nie odpowiada zatem za niezgodną z prawem, błędną lub niepełną treść lub za jakiekolwiek szkody spowodowane wykorzystywaniem stron, do których podano linki/odniesienia.
 6. Korzystanie z tej strony nie powoduje żadnych szczególnych zagrożeń. Może natomiast nieść pewne zagrożenia dla Ciebie jako użytkownika Internetu - w szczególności ryzyko zainfekowania systemu komputerowego oprogramowaniem zaprojektowanym, na przykład do szpiegowania aktywności, kradzieży istotnych danych, uniemożliwienia uruchomienia systemu, rozsyłania spamu czy usuwania danych. Z Internetu korzystasz na swoje własne ryzyko. W szczególności, BRITAX nie odpowiada za brak działania połączenia z Internetem czy utratę dostępu z przyczyn technicznych. Zastrzegamy sobie prawo do tymczasowych przestojów lub trudności w dostępie do niniejszej strony, na przykład ze względu na prace konserwacyjne czy aktualizacyjne.
 7. Aby korzystać z naszej strony, musisz mieć sprzęt umożliwiający dostęp do Internetu, w tym przeglądarkę. Korzystanie z tej strony jest bezpłatne, przy czym nie ponosimy kosztów Twojego połączenia z Internetem czy połączenia telefonicznego z naszym call center. Koszty połączenia z Internetem czy połączenia telefonicznego z naszym call center zależą od stawek Twojego operatora.
 8. Jeżeli użytkownik działa jako przedsiębiorca, osobą prawną prawa publicznego lub podmiotem odrębnego majątku publicznoprawnego, wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby BRITAX. Niniejsze warunki podlegają prawu niemieckiemu, z zastrzeżeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Nie ogranicza to Twoich praw, ani nie pozbawia Cię jako konsumenta (nie przedsiębiorcę) praw i zakresu ochrony przyznanych na mocy obowiązujących przepisów.
 9. Wszelkie skargi dotyczące tej strony należy składać pisemnie, listem poleconym, na powyżej podany adres BRITAX, lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, na adres: hello@britax-roemer.com. Skargi zostaną rozpatrzone przez BRITAX w terminie 30 (trzydziestu) dni od ich otrzymania. Odpowiedź na skargę zostanie wystosowana w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku, np. w wiadomości elektronicznej wysłanej na podany przez Ciebie adres e-mail.
 10. Jeżeli użytkownik jest konsumentem (nie przedsiębiorcą) możliwe jest pozasądowe rozstrzygnięcie sporu zgodnie z zapisami art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 11. BRITAX zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków korzystania w dowolnym czasie oraz do modyfikacji ich zgodnie z nowo wprowadzonymi zmianami technicznymi i prawnymi. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszych warunków korzystania okażą się nieważne, nie będzie miało to wpływu na ważność pozostałych postanowień.
 12. Niniejsze warunki korzystania mogą być drukowane, przechowywane na różnych nośnikach i pobierane w dowolnym czasie z tej strony (https://www.britax-roemer.pl).