General Terms and Conditions Online-Shop of Britax Römer Kindersicherheit GmbH

1. scope of application, contract language

1.1 Następujące Warunki Ogólne Warunki Online-Shop (dalej „OWU”) mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych pomiędzy Państwem a nami, tj. Britax Römer Kindersicherheit GmbH, Theodor-Heuss-Straße 9, 89340 Leipheim, Republika Federalna Niemiec (dalej „my” lub „nas”), za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

1.2 Warunki OWU są dostępne za pośrednictwem naszej strony internetowej, w formacie nadającym się do przechowywania oraz druku.

1.3 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany OWU. Jednakże Twoje zakupy dokonywane będą na warunkach obowiązujących w chwili składania zamówienia.

1.4 We reserve the right to adapt and modify these GTC from time to time. However, the GTC applicable to your purchase are the one in force at the time you place your order.

2. Applicable law, mandatory consumer protection regulations

2.1 Zastosowanie będzie miało prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (dalej CISG), jeśli:

a) miejscem Twojego zwykłego pobytu są Niemcy, lub
b) miejsce Twojego zwykłego pobytu znajduje się w państwie nie będącym członkiem Unii Europejskiej.

2.2 W przypadku gdy miejscem twojego zwykłego pobytu jest kraj członkowski Unii Europejskiej, prawo niemieckie ma zastosowanie pod warunkiem, że nie jest to sprzeczne z zasadami obowiązującymi dla miejsca Twojego zamieszkania. Niniejsze zapisy stosowane są bez uszczerbku dla tych zasad.

3. Conclusion of contract

3.1 Sprzedaż towarów uzależniona jest od ich dostępności w chwili składania zamówienia. Prezentacja towarów i usług za pośrednictwem naszego sklepu internetowego nie stanowi z naszej strony prawnie wiążącej oferty, a jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (invitatio ad offerendum).

3.2 Poprzez kliknięcie „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” w ostatnim kroku procesu zamawiania, składasz wiążącą ofertę zakupu towarów pokazanych w podsumowaniu zamówienia i/lub rezerwacji usługi podanych w podsumowaniu zamówienia. Zaraz po złożeniu oferty, na adres email podany przy składaniu zamówienia otrzymasz potwierdzenie zamówienia, które nie stanowi jeszcze potwierdzenia Twojej oferty zwarcia umowy. Umowa pomiędzy Tobą a nami zostanie zawarta w momencie naszego wyraźnego potwierdzenia Twojego zamówienia i/lub zlecenia za pośrednictwem osobnej wiadomości email wysłanej w przeciągu pięciu dni lub też poprzez wysyłkę towaru. Prosimy o regularne sprawdzanie folderu wiadomości SPAM Twojej poczty elektronicznej.

3.3 Nasz sklep internetowy umożliwia wybór produktów i/lub usług i dodawanie ich do koszyka zakupów za pomocą kliknięcia odpowiadającego im przycisku. W celu zakończenia zamówienia należy skorzystać z koszyka zakupów, gdzie uzyskają Państwo instrukcję dotyczące pozostałych kroków w procesie składania zamówienia. Po wyborze towarów do koszyka zakupów oraz podaniu w kolejnym kroku wszystkich wymaganych informacji - za których dokładność ponosisz wyłączną odpowiedzialność - możesz kliknąć przycisk "Dalej" („Next”) aby uzyskać dostęp do strony podsumowującej szczegóły zamówienia, w tym cenę oraz koszty wysyłki którymi zostaniesz obciążony. Do tego etapu możesz poprawiać wpisywane dane lub zrezygnować z zawarcia umowy. Złożenie prawnie wiążącego zamówienia w rozumieniu podsekcji 3.2 ma miejsce tylko w przypadku naciśnięcia przycisku "Zamawiam z Obowiązkiem Zapłaty" („Order with obligation to pay”).

4. correction notice

Aby złożyć zamówienie należy umieścić pożądane towary i/lub usługi w koszyku zakupowym. Na tym etapie możesz w dowolnym momencie modyfikować ilość produktów lub całkowicie usuwać towary i usługi z koszyka. Jeśli umieściłeś towary i usługi w koszyku zakupowym, to po naciśnięciu przycisku "Dalej" („Next”) zostaniesz najpierw przekierowany do strony, na której wymagane jest wpisanie Twoich danych, które są niezbędne do realizacji Twojego zamówienia, a następnie będziesz mógł wybrać sposób płatności oraz wysyłki. Następnie otworzy się strona podsumowująca, na której możesz przejrzeć wpisane przez siebie dane. W celu poprawienia błędów we wpisanych danych (np: w odniesieniu do metody płatności, danych lub ilości) należy nacisnąć przycisk "Edytuj" („Edit”) znajdujący się obok właściwego pola. W celu anulowania procesu zamówienia wystarczy zamknąć okno przeglądarki internetowej. Przez naciśnięcie przycisku potwierdzającego "Zamawiam z Obowiązkiem Zapłaty" („Order with obligation to pay”), zamówienie staje się wiążące w rozumieniu sekcji 3, podsekcji 3.2 niniejszych OWU.

5. storage of the contract text

Po potwierdzeniu zawarcia umowy lub wraz z informacją o jej potwierdzeniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaną do Ciebie wysłane wszelkie dokumenty związane z umową, informacja dotycząca zamówionych towarów, w tym niniejsze OWU, oraz informacja o prawie do odstąpienia od umowy. Informacje będą wysłane w formacie umożliwiającym ich przechowywanie i wydrukowanie. Nie przechowujemy za Ciebie wyżej wskazanych dokumentów.

6. collection, storage and processing of your personal data

6.1 Dla każego zamówienia, będziemy potrzebowali od Ciebie następujących informacji:
(i) imię i nazwisko;
(ii) Twój adres email;
(iii) Twój adres pocztowy;

6.2 W naszym sklepie internetowym możesz zamawiać towary lub usługi jako gość, wpisując swoje dane za każdym razem gdy składasz zamówienie, lub też stworzyć konto klienta. Posiadanie konta klienta umożliwia zalogowanie się do niego przy użyciu adresu email oraz swojego hasła przed lub w trakcie składania zamówienia. Dzięki temu nie jest konieczne wpisywanie swoich danych za każdym razem gdy składane jest nowe zamówienie.

6.3 W celu stworzenia konta klienta należy podać dane opisane w podsekcji 6.1 oraz wybrać hasło dostępu.

6.4 Dane wymienione w podsekcji 6.1 zostaną użyte wyłącznie do realizacji Twoich zamówień, w szczególności ich dostarczenia na Twój adres, chyba że otrzymamy Twoją zgodę na ich użycie w innym celu. Jeśli płatność dokonywana jest przelewem, Twoje dane zostaną wykorzystane również do jej realizacji. Użycie Twoich danych na potrzeby reklamowe, badań rynku lub przygotowywania naszych ofert pod kątem Twoich potrzeb będzie miało miejsce wyłącznie po uzyskaniu Twojej wyraźnej zgody, lub w przypadku gdy przepisy prawa pozwalają na ich użycie bez takiej zgody. Masz możliwość udzielenia zgody przed złożeniem zamówienia. Zgoda udzielana jest dobrowolnie. Masz prawo do jej odwołania w dowolnym momencie poprzez naszą stronę internetową.

6.5 Twoje dane będą przechowywane na koncie klienta do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Ponadto, lub w przypadku składania zamówienia jako gość (bez założenia konta klienta), przechowujemy Twoje dane przez okres niezbędny do spełnienia obowiązków wynikających z prawa, w tym z prawa podatkowego.

6.6 W przypadku gdy w Twoich danych nastąpiła zmiana, jesteś odpowiedzialny za ich aktualizację. Wszystkie zmiany mogą zostać wykonane poprzez sieć internetową, po zalogowaniu się na konto klienta ("Moje Konto" - „My account”).

7. prices, terms of payment and shipping costs

7.1 Ceny podane przez nas w sklepie internetowym zawierają ustawowe stawki podatku VAT oraz inne elementy ceny.

7.2 Koszty wysyłki zostaną jasno przedstawione w opisie produktu oraz w podsumowaniu zamówienia, i są naliczane osobno.

7.3 W przypadku wysyłki do kraju nie będącego członkiem UE zostaniesz obciążony dodatkowymi kosztami importu i eksportu, oraz wszelkimi opłatami celnymi, podatkami oraz opłatami.

7.4 Cena zakupu staje się należna niezwłocznie po zawarciu umowy. Płatność za towary może zostać wykonana za pośrednictwem karty kredytowej, przelewu bankowego, lub poprzez naszego dostawcę płatności, Adyen B.V.

8. retention of title

Towary pozostają naszą własnością do momentu dokonania pełnej płatności. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania się z umowy i odzyskania towarów, w przypadku gdy Twoja zaległość w zapłacie wynosi więcej niżej 10 dni licząc od terminu, gdy płatność stała się należna.

9. delivery conditions

9.1 Towary dostarczane są zgodnie z postanowieniami zawartych umów.

9.2 Termin dostawy może wynieść do 3 dni. Zakres terminów dostaw pokazany jest w opisie produktów.

9.3 W przypadku gdy nie wszystkie z zamówionych towarów znajdują się na stanie, zastrzegamy sobie prawo do kilku wysyłek częściowych na nasz koszt, z zastrzeżeniem, że takie wysyłki będą rozsądnym rozwiązaniem z Twojej perspektywy.

9.4 Jeśli pomimo trzech prób doręczenia, dostawa nie dojdzie do skutku z Twojej winy, jesteśmy uprawnieni do wycofania się z umowy. Wszelkie wykonane płatności zostaną Tobie bezzwłocznie zwrócone.

9.5 W przypadku gdy zamówiony towar nie jest dostępny z powodu braku jego dostawy od dystrybutora a nie z powodu naszego zaniedbania, mamy prawo do wycofania się z umowy. W tym przypadku bezzwłocznie poinformujemy Cię o tym fakcie, a w stosownych przypadkach zaproponujemy dostawę porównywalnego produktu. Jeśli nie jest dostępny żaden porównywalny produkt, lub jeśli nie wyrażasz zgody na zamianę na porównywalny produkt, zwrócimy otrzymane od Ciebie płatności w przypadku gdy występuje taka konieczność.

10. right of withdrawal

Jako konsument masz prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z instrukcjami podanymi w załączniku, każdorazowo w terminie 14 dni. Za klienta uważa się każdą osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

11. warranty

11.1 W przypadku gdy towary zakupione i dostarczone za pośrednictwem naszego sklepu internetowego posiadają wady, w ramach obowiązujących przepisów prawa masz możliwość żądania dalszego wykonywania umowy (w zależności od naszej decyzji, usunięcia wady lub dostawy nowego produktu), odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny zakupu.

11.2 Okres rękojmi na dostarczone towary wynosi dwa lata od dostawy towarów.

11.3 Jesteś również uprawniony do roszczeń w związku z brakiem gwarantowanych parametrów i/lub wytrzymałości towarów, pod warunkiem że w sposób wyraźny udzieliliśmy takiej gwarancji dla danej transakcji i w odniesieniu do sprzedanego produktu. W takim przypadku, dokument gwarancyjny załączona jest osobno na właściwych stronach w dokumentacji towaru.

12. Liability and limitation of liability

12.1 Nasza odpowiedzialność za umyślne oraz rażące naruszenia nie podlega wyłączeniu, ani ograniczeniu.

12.2 Wymienione powyżej wyłączenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku uszkodzeń ciała, zdrowia czy utraty życia oraz w przypadku podstępnego zatajenia wady. Niniejsze postanowienia stosuje się bez uszczerbku dla odpowiedzialności wynikającej z zapisów prawa dotyczącego wad produktu.

12.3 Aktualnie stosowane technologie wymiany danych za pośrednictwem Internetu nie dają gwarancji bezbłędnego przesyłu i/lub mogą być czasowo niedostępne. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprzerwaną i ciągłą dostępność naszego internetowego systemu zakupowego.

12.4 Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za zawartość sklepu internetowego, która stanowi naszą własność. W zakresie w jakim przedstawiamy odnośniki do innych stron internetowych, nie jesteśmy odpowiedzialni za informacje pochodzące z tych zewnętrznych stron i nie przyjmujemy ich jako własne. Jeśli otrzymamy informacje o treściach niezgodnych z prawem znajdujących się na takich stronach, bezzwłocznie usuniemy odesłania do tych stron.

13. Final Provisions

13.1 Niniejsze OWU są pełne i ostateczne. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości oraz sporów pomiędzy stronami w zakresie treści umowy, poprawki i zmiany niniejszych OWU będą dokonywane na piśmie.

13.2 Poza zwykłym procesem sądowym, masz również możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013. Szczegóły można znaleźć w Rozporządzeniu UE nr 524/2013 oraz pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

13.3 Nasz adres email to: contact@britax.com. Podkreślamy, że nie jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia w procedurze pozasądowego rozstrzygania sporów przed arbitrażową komisją konsumencką.

13.4 Wszelkie reklamacje proszę kierować na nasz adres wskazany w sekcji 1 Regulaminu. Termin ich rozpatrzenia wynosi maksymalnie 30 dni.

Annex

Consumer information and instruction on withdrawal. If you order goods in our online shop, we would like to draw your attention to the following:
(1) The exclusive language available for the conclusion of the contract shall be German. Translations of information and legal texts to other languages are for information only. In the event of contradictions between the German text and the translations, the German text shall prevail.
(2) You will find the essential characteristics of the goods and services offered by us as well as the validity of limited offers in the individual product specifications within the scope of our internet offering.
(3) The presentation of our goods does not represent a binding offer on our side. Only your order of the goods is regarded as a binding offer pursuant to Sec. 145 BGB. In case of the acceptance of such an order, we will send you an order confirmation via mail or we dispatch the good. This way, a purchasing contract between you and us is concluded.
(4) Any input errors when ordering can be seen in the confirmation before the check-out and with the delete- and change function you can correct your order at any time before sending it.
(5) If the goods ordered by you are not available, we reserve the right not to render the service. We will inform you about that before the conclusion of the contract without delay.
(6) The prices indicated by us are to be understood including taxes. The shipment costs are listed separately in the product description and in the order overview.
(7) The purchase price is due immediately after conclusion of the agreement. The payment of the goods can be made via credit card, via bank transfer or via our payment provider Adyen BV.V.
(8) We would like to point out that, besides the legal recourse, there also exists the possibility of an extrajudicial resolution pursuant to regulation (EU) no. 524/2013. For details, please see regulation (EU) no. 524/2013 and website http://ec.europa.eu/consumers/odr. Our e-mail address is: contact@britax.com. We inform you according to § 36 German VSBG that we are not under obligation to take part in an extrajudicial resolution proceeding pursuant to the VSBG.
(9) Any information and data needed for servicing the contract concluded with you, will be stored by us with permanent access for you. We refer to our GTC and the stipulations regarding data protection therein.
(10) In addition we refer to our GTC.
Britax Römer Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9, 89340 Leipheim, Federal Republic of Germany 
HRB 17004 Amtsgericht Memmingen
USt-IDNr.: DE 811201308
represented by the managing directors Erwin Wieffering and Sebastien Schaeffer.
(11) You have a right of withdrawal according to the following information:

INFORMATION ON THE RIGHT OF WITHDRAWAL
RIGHT OF WITHDRAWAL

You have the right to withdraw from this contract within 14 days without giving any reason.
The withdrawal period will expire after 14 days from the day on which you acquire, or a third party other than the carrier and indicated by you acquires, physical possession of the last good. To exercise the right of withdrawal, you must inform us Britax Römer Kindersicherheit GmbH, Theodor-Heuss-Straße 9, 89340 Leipheim, Federal Republic of Germany of your decision to withdraw from this contract by an unequivocal statement (a letter sent by post, fax or email). You may use the attached model withdrawal form, but it is not obligatory. You can also electronically fill in and submit the model withdrawal form or any other unequivocal statement on our website www.britax-roemer.de. If you use this option, we will communicate to you an acknowledgement of receipt of such withdrawal on a durable medium (e.g. by e-mail) without delay To meet the withdrawal deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired.

EFFECTS OF WITHDRAWAL
If you withdraw from this contract, we shall reimburse to you all payments received from you, including the costs of delivery (with the exception of the supplementary costs resulting from your choice of a type of delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by us) without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which we are informed about your decision to withdraw from this contract. We will carry out such reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction, unless you have expressly agreed otherwise; in any event, you will not incur any fees as a result of such reimbursement. We may withhold reimbursement until we have received the goods back or you have supplied evidence of having sent back the goods, whichever is the earlier.
You shall send back the goods or hand them over to us, without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which you communicate your withdrawal from this contract to us. The deadline is met if you send back the goods before the period of 14 days has expired. You will have to bear the direct cost of returning the goods. You are only liable for any diminished value of the goods resulting from the handling other than what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods.

ADDITIONAL INSTRUCTIONS
Please use the original packing material in the event of sending back the goods, if the original packing material is still at hand.