Modern Slavery Act Statement

BRITAX GROUP

Oświadczenie dotyczące ustawy o współczesnym niewolnictwie

 

Niniejsze oświadczenie zostało opublikowane na podstawie brytyjskiej ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r. Określono w nim kroki podjęte przez spółkę Britax Group Limited i inne odpowiednie spółki przez nią kontrolowane („Grupa”) w celu zapobiegania współczesnemu niewolnictwu i handlowi ludźmi w jej działalności i łańcuchu dostaw. Niniejszy dokument stanowi oświadczenie Grupy dotyczące niewolnictwa i handlu ludźmi za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

Wstęp

Niewolnictwo, służebność, praca przymusowa i handel ludźmi („współczesne niewolnictwo”) to problemy o zasięgu globalnym. Dokładamy wszelkich starań, aby wyeliminować współczesne niewolnictwo z naszych łańcuchów dostaw czy z jakiejkolwiek części naszej działalności. Postępujemy etycznie i uczciwie w naszych relacjach biznesowych oraz przy opracowywaniu, wdrażaniu i egzekwowaniu systemów i mechanizmów kontroli mających zagwarantować, aby w żadnym miejscu w naszych łańcuchach dostaw nie dochodziło do współczesnego niewolnictwa.

Nasza działalność i łańcuchy dostaw

Jesteśmy światowym producentem i dystrybutorem dziecięcych fotelików samochodowych, wózków, fotelików rowerowych, artykułów dziecięcych i związanych z nimi akcesoriów. Naszą spółką dominującą na dzień 31 grudnia 2020 r. była Persimmon Midco LLC, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w stanie Delaware, z siedzibą w Karolinie Południowej. Na dzień 31 grudnia 2020 r. Grupa zatrudniała 938 pracowników na całym świecie i prowadziła działalność produkcyjną w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Chinach oraz sprzedaż i marketing w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie, Azji, Australii i Nowej Zelandii. Globalny roczny obrót Grupy w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r. wyniósł (z zastrzeżeniem przeprowadzenia audytu) około 294,4 mln EUR. Działamy w ramach regionalnych jednostek biznesowych (regiony obu Ameryk, EMEA oraz Azji i Pacyfiku), a nasze łańcuchy dostaw obejmują dostawców surowców i producentów kontraktowych.

Polityki, mechanizmy kontrolne i zobowiązania umowne

Dokładamy wszelkich starań, aby wyeliminować współczesne niewolnictwo z naszych łańcuchów dostaw czy z jakiejkolwiek części naszej działalności. Postępujemy etycznie i uczciwie w naszych relacjach biznesowych oraz przy wdrażaniu i egzekwowaniu systemów i mechanizmów kontroli mających zagwarantować, aby w żadnym miejscu w naszym łańcuchu dostaw nie dochodziło do współczesnego niewolnictwa.

Zgodnie z naszymi globalnymi i regionalnymi kodeksami postępowania:

 • respektujemy prawo, przestrzegając przepisów ustawowych i wykonawczych, które mają zastosowanie do naszej działalności na całym świecie;
 • szanujemy prawa człowieka i wymagamy tego samego od naszego łańcucha dostaw;
 • konkurujemy w sposób etyczny oraz
 • stosujemy uczciwe praktyki w zakresie zatrudnienia.

Stosujemy również politykę informowania o nieprawidłowościach, która zapewnia ramy, dzięki którym poszczególne osoby mogą otwarcie lub anonimowo zgłaszać wszelkie wątpliwości natury etycznej, w tym kwestie związane ze współczesnym niewolnictwem. Wszelkie zgłoszone kwestie są rozpatrywane na wyższym szczeblu, przedstawiane zarządowi i dokładnie badane. Podejmowane są wszelkie niezbędne działania. Anonimowość osób zgłaszających nieprawidłowości jest chroniona.

Procedury należytej staranności w odniesieniu do współczesnego niewolnictwa

Prowadzimy łańcuch dostaw obejmujący dostawców, z którymi współpracowaliśmy, którym składaliśmy wizyty na miejscu i których kontrolowaliśmy przez wiele lat. Wiemy, że współczesne niewolnictwo może być najbardziej rozpowszechnione w tych częściach łańcucha dostaw, które działają na obszarach geograficznych wysokiego ryzyka i wśród grup szczególnie narażonych. Dlatego też, zanim dodamy nowych dostawców, przeprowadzamy proces zatwierdzenia i akredytacji. Istotnym obszarem tego procesu, przed zatwierdzeniem i dodaniem nowego dostawcy do naszych łańcuchów dostaw, jest ocena praktyk pracy tego dostawcy, w tym praktyk związanych z pracą dzieci lub pracą przymusową, wypłatą płacy minimalnej, środowiskiem pracy pracowników i ochroną przed dyskryminacją.

Wdrożyliśmy lub stale rozwijamy systemy mające na celu identyfikację i ocenę potencjalnych obszarów ryzyka w naszych łańcuchach dostaw, ograniczanie ryzyka wystąpienia współczesnego niewolnictwa w naszych łańcuchach dostaw oraz monitorowanie potencjalnych obszarów ryzyka. W 2020 r. spółka globalna Britax dołączyła do Sedex, jednej z wiodących na świecie organizacji członkowskich zajmujących się etycznym handlem, współpracującej z przedsiębiorstwami w celu poprawy warunków pracy w globalnych łańcuchach dostaw. Wdrożenie platformy Sedex powinno zostać zakończone w 2021 r. Członkostwo w Sedex powinno się przyczynić do dalszego usprawnienia naszej procedury należytej staranności.

Również w 2020 r., w ramach trwającego programu szkoleń dla pracowników, Grupa zamówiła nowe szkolenia, w tym specjalne kursy obejmujące ustawę o współczesnym niewolnictwie z 2015 r., instrukcje dla zespołów ds. zamówień oraz podnoszenie świadomości w zakresie ryzyka i kwestii związanych ze współczesnym niewolnictwem. Wszyscy pracownicy, których to dotyczy, mają obowiązek ukończyć to szkolenie w 2021 r. Zwiększona świadomość pracowników i szerszy zakres szkoleń powinny pomóc w dalszym ulepszaniu naszej procedury należytej staranności i zwiększaniu skuteczności naszych działań w zakresie współczesnego niewolnictwa.

Stale dokonujemy przeglądu ustaleń umownych i rozwijamy strategiczne relacje biznesowe z dostawcami w kluczowych częściach naszych łańcuchów dostaw, aby zapewnić wprowadzenie i utrzymanie standardów niezbędnych do zapobiegania współczesnemu niewolnictwu w naszych łańcuchach dostaw.

Przestrzeganie przez dostawców naszych wartości i zasad etycznych

Stosujemy zasadę zerowej tolerancji wobec współczesnego niewolnictwa. W ramach działań podjętych w celu zapewnienia, że wszyscy uczestnicy naszych łańcuchów dostaw i nasi wykonawcy postępują zgodnie z naszymi wartościami i zasadami etycznymi, kontynuujemy program zgodności łańcucha dostaw. Obejmuje on wizyty zespołów ds. zaopatrzenia, jakości oraz technicznych, okresową procedurę karty wyników oraz okresowe wizyty radcy prawnego Grupy. Jednak w wyniku pandemii COVID-19 oraz ograniczeń w podróżowaniu i innych ograniczeń mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, nałożonych przez rządy na całym świecie, okresowe wizyty zostały zawieszone w 2020 r., a możliwości dalszego rozwoju naszego łańcucha dostaw się pogorszyły.

Nasza skuteczność w zwalczaniu współczesnego niewolnictwa

Aby ocenić skuteczność naszych działań w zakresie współczesnego niewolnictwa, analizujemy następujące kluczowe wskaźniki wydajności:

 • wyniki naszego programu zgodności łańcucha dostaw;
 • liczbę zarzutów dotyczących współczesnego niewolnictwa zgłoszonych lub ujawnionych w łańcuchu dostaw oraz
 • poziom wyszkolenia pracowników.
 • Członkostwo w Sedex, o którym jest mowa powyżej, powinno się przyczynić do dalszego zwiększenia naszej skuteczności.

  Kolejne kroki

  Nieustająco dokonujemy okresowego przeglądu skuteczności podejmowanych przez nas działań pod kątem utrzymania i dalszej poprawy tej skuteczności w ocenie i rozwiązywaniu problemów oraz eliminowaniu czynników ryzyka, które są istotne przy zapobieganiu współczesnemu niewolnictwu w naszej działalności i naszych łańcuchach dostaw. Działania te będą kontynuowane w 2021 r.

  Niniejsze oświadczenie zostało zatwierdzone przez zarząd Britax Group Limited 29 czerwca 2021 r. i będzie corocznie poddawane przeglądowi i aktualizacji.

  30 czerwca 2021 r.

  Michael Pacharis
  Chief Executive Officer
  Britax Group Limited

  2016 Version

  2017 Version

  2018 Version

  2019 Version