Polityka prywatności strony internetowej BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH

 

1. O nas
2. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
3. Jakie Twoje dane gromadzimy i przetwarzamy?
4. Kto ma dostęp do Twoich danych i komu przekazujemy Twoje dane?
5. Okresy przechowy
6. Twoje prawa
7. Korzystanie z naszej strony internetowej – profilowanie, pliki cookie i śledzenie strony internetowej
8. Dodatkowe wskazówki i postanowienia dotyczące poszczególnych usług

 

1. O nas

BRITAX Römer Kindersicherheit GmbH jest odpowiedzialna za zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych. Szczegółowe informacje o naszym przedsięborstwie zawarte są w stopce.

Bezpieczne przetwarzanie Twoich danych jest dla nas priorytetem. W trakcie ich przetwarzania stosujemy się do przepisów prawa, m.in. RODO oraz do odpowiednich przepisów krajowych.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie dla wszystkich stron internetowych naszego przedsiębiorstwa, które znaleźć można za pośrednictwem naszych domen (https://www.britax-roemer.de). W przypadku gdy za pośrednictwem naszej strony internetowej uzyskasz dostęp do stron zewnętrznych, to na stronach tych będą obowiązywały inne polityki prywatności, za treść których odpowiadać będą właściciele poszczególnych stron.

W celu całościowego zaprezentowania sposóbu przetwarzania danych w naszej grupie, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące tego w jakim w zakresie zbieramy i przetwarzamy dane osobowe.

W przypadku gdy do poszczególnych usług zastosowanie mają oddzielne lub dodatkowe warunki przetwarzania danych osobowych lub gdy prosimy Państwa o wyrażenie zgody, fakt ten zostanie osobno wyszczególniony przez skorzystaniem z danej usługi (np: subskrypcja do biuletynu lub zakupy w sklepie internetowym).

W celu ochrony Twoich danych stosujemy również szereg rozwiązań bezpieczeństwa. Na przykład, przekazywanie danych pomiędzy Twoją przeglądarką internetową a naszymi serwerami jest zawsze szyfrowane. Ponadto, stosujemy szereg rozwiązań technicznych i organizacyjnych aby zawsze chronić Twoje dane.

2. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Możesz korzystać z naszej strony internetowej bez ujawniania swojej tożsamości. Jeśli chcesz zapisać się do jednej z naszych spersonalizowanych usług, korzystać z naszego sklepu internetowego lub otrzymywać biuletyn, poprosimy Cię o podanie Twojego imienia i ewentualnie innych danych osobowych. Wpisanie tych (dodatkowych) informacji jest dobrowolne. Dane, które są wymagane do realizacji naszych usług są odpowiednio oznaczone.

Twoje dane osobowe są zbierane i przetwarzane w poniższych celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

- Zawarcie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) oraz b) RODO
- Wykonywanie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
- Zarządzanie relacją z klientem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c), f) RODO
- Kontakt z klientem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO
- Prezentacje zewnętrznych podmiotów (reklamy) oraz marketing własny zgodnie z art. 6 ust. 1 let. a), f) RODO
- Wyrażenie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
- Zapewnienie odpowiedniego działania systemu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO
- Przeprowadzanie postępowań rekrutacyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 let. a), b), c) RODO oraz art. 22 (1) kodeksu pracy

3. Jakie Twoje dane gromadzimy i przetwarzamy?

Zbieramy od Ciebie dane różnych kategorii. Dane osobowe to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych. Zidentyfikowana osoba fizyczna to taka, która może być zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie jej identyfikatora takiego jak imię i nazwisko. Danymi osobowymi mogą być np. informacje takie jak Twoje imię i nazwisko, Twój adres, Twój numer telefonu i Twoja datę urodzenia (jeśli została podana). Informacje dotyczące danych statystycznych, które nie mogą być bezpośrednio lub pośrednio powiązane z Tobą - takie jak popularność poszczegółnych stron z naszej oferty lub liczba użytkowników strony - nie stanowią danych osobowych. Dane zbierane są bezpośrednio oraz pośrednio. W obu przypadkach, dane mogą być zbierane wyłącznie w niezbędnym zakresie, w celach wymienionych w punkcie 2. Decyzja o przekazaniu nam danych, które będą optymalizować korzystanie z naszych usług należy do Ciebie, ale nie jest niezbędna. Odpowiednie pola, dotyczące danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe zostały zaznaczone jako „opcjonalne”.

Zgromadzone bezpośrednio dane obejmują:

Tytuł oraz imię, np: w celu spersonalizowania Twojego konta użytkownika lub przy zamawianiu ze sklepu internetowego.

- Adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie hasło wybrane przez Ciebie, np: w celu otrzymywania newslettera lub korzystania z konta klienta
- Adres pocztowy, np: w celu realizacji zamówień (w tym dostawy) z naszego sklepu internetowego
- Dane pojazdu w zakresie korzystania z funkcjonalności Fit Finder®
- Dane o płatności, w celu realizacji płatności za Twoje zamówienie
- Dane kandydatów do pracy, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
- Dane, które aktywnie i świadomie przekażesz nam podczas korzystania z naszych usług
- Inne dane, które dobrowolnie nam przekażesz, np: pola wypełnione przez Ciebie, oznaczone jako „opcjonalne”

Ponadto poprzez korzystanie z naszych usług dane o Twojej osobie będą pośrednio gromadzone:

Techniczne dane połączenia, np: żądana strona z naszej witryny, Twój adres IP bez trzech ostatnich cyfr (z wyjątkiem transakcji płatności, gdzie musimy przekazać cały adres IP naszym dostawcom usług płatniczych ze względów bezpieczeństwa), data oraz czas połączenia, użyte urządzenie końcowe. Czynności te są wykonywane w celu potwierdzenia działań i autoryzacji użytkownika naszych usług. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z art. 32 oraz art. 6 ust. 1 let. f) RODO Naszym uzasadnionym interesem jest zabezpieczenie naszego serwera internetowego,w tym obrona przed atakami oraz zapewnienie funkcjonalności naszych usług.

- Dane zbierane w ramach śledzenia strony internetowej oraz śledzenia poczty e-mail/newslettera
- Dane które otrzymujemy od naszych dostawców usług w ramach przetwarzania zamówień ze sklepu internetowego, np: informacje o płatności oraz przerwach w płatnościach czy powiadomienia o przesyłkach.

Nasz strona nie jest przeznaczona dla osób poniżej 16 roku życia i w sposób świadomy nie zbieramy danych osobowych takich osób.

Przekazywanie nam danych osobowych przez osoby poniżej 16 roku życia dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu zgody rodzica/opiekuna lub jeśli potwierdził on zgodę swojego podopiecznego. Zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO, dane kontaktowe osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem muszą być przekazane w celu potwierdzenia udzielenia zgody przez taką osobę. Te dane, oraz dane osoby niepełnoletniej mogą być następnie przetwarzane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

W przypadku gdy ustalimy, że osoba w wieku poniżej lat 16 przesłała nam dane osobowe bez zgody rodzica lub opiekuna, lub brak jest zgody osoby niepełnoletniej, niezwłocznie usuniemy te dane.

4. Kto ma dostęp do Twoich danych i komu przekazujemy Twoje dane?

a) Odbiorcy danych osobowych 

Dostęp do Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas jest udzielany wyłącznie naszym pracownikom lub zaangażowanym przez nas usługodawcom, którzy przetwarzają Twoje dane z uwagi na powierzony im zakres zadań.

Strony trzecie uzyskują dostęp do Twoich danych wyłącznie na podstawie udzielonej nam przez Ciebie zgody lub gdy istnieje do tego inna podstawa prawna.

Korzystamy z usługodawców w celu zapewnienia naszych usług i przetwarzania Twoich danych (w tym hosting, wysyłanie wiadomości lub poczty elektronicznej oraz otrzymywanie i analizowanie baz danych, optymalizacja strony internetowej i wprowadzanie ulepszeń, zabezpieczanie naszych serwerów internetowych oraz na potrzeby śledzenia aktywności na stronie). W takim przypadku przestrzegamy odpowiednich zasad. Dostawcy usług przetwarzają dane wyłącznie na nasze polecenie i zgodnie z naszymi instrukcjami, oraz są zobowiązani do stosowania się do obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych. Wszyscy dostawcy muszą przejść skrupulatny proces selekcji. Dostęp do Twoich danych został im przekazany wyłącznie w zakresie i na czas niezbędny do wykonania poszczególnych usług, lub w zakresie przetwarzania danych, na który wyraziłeś zgodę.

b) Wymiana danych w ramach grupy przedsiębiorstw

Wymiana danych w ramach grupy, do której należymy ma miejsce w obszarze UE/EOG i służy wyłącznie wewnętrznym celom administracyjnym. Ewentualne przekazanie danych osobowych do spółek znajdujących się w państwach trzecich odbędzie się na podstawie zapisów Traktatu UE 2010, zgodnie z art 46 par 2, let c RODO, w połączeniu z Decyzją Komisji UE z dnia 05.02.2010 (2010/87/EU).

Przez grupę przedsiębiorstw rozumiemy przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu art. 4 pkt 19 RODO.

c) Przesyłanie do krajów trzecich i podstawa prawna

Serwery niektórych z naszych dostawców usług znajdują się w USA oraz w krajach znajdujących się poza Unią Europejską. Spółki funkcjonujące w tych krajach podlegają prawom o ochronie danych osobowych, które zasadniczo mogą nie chronić danych osobowych w takim samym zakresie jak w przypadku krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jeśli Twoje dane są przetwarzane w kraju w którym poziom ochrony danych osobowych nie jest uważany za równie wysoki jak w Unii Europejskiej, stosujemy umowy oraz inne uznane instrumenty prawne w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są odpowiednio chronione. Ponadto wyrażnie podkreślamy ten fakt w ramach naszych poszczególnych usług.

Jeśli dane osobowe zostaną przekazane do krajów trzecich, odbędzie się to na podstawie Traktatu UE 2010 zgodnie z art 46 par. 2 let. c RODO w związku z decyzją Komisji UE z dnia 05.02.2010 (2010/87/EU) lub Twoją zgodą zgodnie z art 49 ust. 1 let. a) RODO.

d) Przekazywanie informacji organom ścigania i organom śledczym

W wyjątkowych przypadkach przekazujemy dane osobowe organom państwowym oraz organom ścigania. Ma to miejsce na podstawie odpowiednich przepisów prawa, np: prawa podatkowego, przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

5. Okresy przechowy

Dane osobowe są przez nas przechowywane na podstawie obowiązujących ram prawnych lub za Twoją zgodą.

W celu ustalenia terminu przechowywania danych używamy następujących kryteriów:

Dane osobowe przechowujemy tak długo jak istnieje powód dla którego zostały one zebrane (np: do momentu wygaśnięcia stosunku umownego lub do wykonania ostatniej czynności, przy założeniu że nie istnieje inne, stałe zobowiązanie, lub w przypadku odwołania Twojej zgody na określone przetwarzanie danych).

Inne dane będą przechowywane wyłącznie w następujących przypadkach:
- istnienia prawnego obowiązku do przechowywania danych;
- gdy dane są nadal niezbędne do dochodzenia lub zabezpieczenia roszczenia prawnego, lub obrony przed roszczeniami prawnymi np: wymagania technologiczne lub kryminalistyczne w obronie przeciwko atakom na nasze serwery sieciowe i działaniom strony oskarżającej;
- gdy usunięcie danych byłoby sprzeczne z uzasadnionym interesem podmiotów, których dane dotyczą;
- gdy zastosowanie mają inne wyjątki wymienione w art. 17 ust. 3 RODO.

6. Twoje prawa

Posiadasz szereg praw, na które chcielibyśmy zwrócić Twoją uwagę. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych które zebraliśmy i przechowujemy, zachęcamy również do kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych. Jego dane przekazujemy poniżej.

a) Prawo do informacji i przenoszenia danych

Masz prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych w dowolnym czasie.

Jeśli przetwarzanie danych opiera się na Twojej zgodzie lub na art. 6 ust. 1 let. b) RODO, możesz również domagać się, zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, przedstawienia przechowywanych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Na Twoją prośbę, możemy również przesłać dane bezpośrednio do wybranego przez Ciebie odbiorcy.

b) Prawo do sprostowania, ograniczenia i usunięcia

Co więcej, zgodnie z artykułami od 16 do 18 RODO, masz prawo domagać się sprostowania, ograniczenia przetwarzania (zablokowania) lub usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane zostały przez nas przetwarzane w nieprawidłowy sposób, jeśli istnieje powód do ograniczenia dalszego przetwarzania danych lub jeśli przetwarzanie danych stało się bezprawne z dowolnego powodu, lub jeśli przechowywanie danych stało się niedopuszczalne z innych powodów prawnych. Chcielibyśmy też zwrócić Twoją uwagę na fakt, że prawo do usunięcia danych może być ograniczone obowiązkowymi okresami przechowywania wynikającymi z przepisów prawa.

c) Prawo do sprzeciwu

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się wyłącznie na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, możesz wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Co więcej, zawsze masz prawo do wniesienia sprzeciwu do używania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego ze skutkiem na przyszłość, zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

d) Prawo do wycofania zgody

Jeśli uzyskaliśmy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, masz prawo do cofnięcia tej zgody ze skutkiem na przyszłość, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Czynność ta nie będzie miała wpływu prawidłowość wcześniejszego przetwarzania danych.

e) Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli masz podejrzewasz że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza RODO lub inne krajowe lub międzynarodowe przepisy o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe polskiego organu nadzorczego podane są poniżej:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Stawki 2, 00-193, Warszawa)

f) Nasze dane kontaktowe oraz dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jeśli chcesz zadać pytanie, omówić wątpliwości lub skorzystać ze swoich praw, możesz wysłać nam wiadomość podany poniżej adres. Aby skorzystać ze swoich praw, możesz wysłać nam wiadomość, czy w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, prosimy wysłać wiadomość na następujący adres (wskazując która ze zgód ma zostać wycofana):

Administrator Danych Osobowych
BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Niemcy
Telefon: +49 (0) 8221-3670-0
Faks: +49 (0) 8221-3670-210
datenschutz@britax.com

 

7. Korzystanie z naszej strony internetowej – profilowanie, pliki cookie i śledzenie strony internetowej

a) Podstawy dotyczące plików cookie i możliwości Opt-Out

W niektórych obszarach naszej strony internetowej używamy tzw. plików cookie, np. w celu rozpoznawania preferencji gości oraz wprowadzania poprawek na stronie internetowej. Ułatwia to nawigowanie po stronie i zapewnia przyjazną użytkownikowi obsługę strony. Pliki cookie pomagają nam również identyfikować popularne obszary na naszej stronie internetowej. Pliki cookie są małymi plikami przechowywanymi na urządzeniu gościa strony. Pozwalają na przechowywanie informacji przez pewien okres oraz identyfikują urządzenie gościa. Nasza strona używa stałych plików cookie, które pozwalają na lepszą nawigację oraz indywidualne przedstawianie usługi.

Używamy również tzw. cookie sesyjnych, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Ustawienia Twojej przeglądarki umożliwiają otrzymywanie informacji o zamieszczeniu plików cookie. Dzięki temu funkcjonowanie plików cookie jest w pełni przejrzyste.

Pliki cookie, które nie są niezbędne z technicznego punktu widzenia, stosowane są wyłącznie po otrzymaniu Twojej wyraźnej zgody. Oczywiście masz prawo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie.

W ramach informacji o plikach cookie przedstawianej na naszej stronie internetowej, wyrażasz zgodę na następujące zasady:

Niniejsza strona używa śledzących plików cookie lub oprogramowania do śledzenia, w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności strony internetowej oraz poprawy Twojego doświadczenia z korzystania z niej. Szczegółowe informacje dotyczące używanych przez nas plików cookie oraz internetowych procedur śledzenia, jak również zgód które otrzymaliśmy od Ciebie znajdują się w informacjach o ochronie danych osobowych, będących częścią Polityki Prywatności. Jednakże pliki cookie, które nie są technicznie niezbędne oraz oprogramowanie śledzące nie zostaną aktywowane dopóki nie otrzymamy od Ciebie zgody. [Wyrażam zgodę]
Zwracamy również uwagę, że usunięcie wszystkich plików cookies usunie również pliki cookies odpowiedzialne za wyłączanie śledzenia. Konieczne będzie zatem ich ponowne włączenie. Pliki cookies są związane z przeglądarką, tzn. muszą być ustawione osobno dla każdej przeglądarki i na każdym urządzeniu które jest używane. Niezbędne odnośniki można znaleźć poniżej, w opisie poszczególnych usług.

Jeżeli wyrazisz zgodę i nie ustawisz wyłączających plików cookies, nasza strona będzie wykorzystywała następujące pliki cookies. Poniżej podajemy też ich szczegółowe zastosowanie.

 

b) Google Analytics

Ta witryna używa Google Analytics, sieciowej usługi analitycznej Google LLC (dalej „Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki „cookies”, które są plikami tekstowymi umieszczonymi na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę zachowania użytkowników podczas przeglądania witryny. Informacja o sposobie korzystania przez Ciebie z witryny i wytwarzana przez plik cookie jest przekazywana do serwera Google w USA i tam przechowywana. Jednakże, jeśli włączysz anonimizację adresu IP na naszej stronie i znajdujesz się w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub w innym kraju będącym stroną Umowy o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, Google wcześniej skróci Twój adres IP. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach pełen adres IP zostanie przekazany do serwera Google w USA i tam skrócony będzie przechowywany. W naszym imieniu, Google użyje tej informacji do oceny Twojego korzystania z witryny, stworzy raporty dotyczące aktywności na witrynie i dostarczy operatorowi witryny inne usługi związane z użytkowaniem strony oraz sieci internet. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Jednym ze sposobów wyrażenia sprzeciwu do analizy sieciowej przez Google Analytics jest ustawienie wyłączającego pliku cookie, który instruuje Google aby nie przechowywał Twoich danych do celów analizy sieciowej. Prosimy zwrócić uwagę, że przy użyciu tej metody, analiza sieciowa nie nastąpi dopóki wyłączający plik cookie jest przechowywany przez przeglądarkę. Ustawienie wyłączającego pliku cookie możliwe jest pod następującym adresem: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=en#disable.

Możesz również sprzeciwić się stosowaniu cookies poprzez wybranie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Jednak wybranie tej opcji uniemożliwi korzystanie z niektórych funkcjonalności witryny. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych wytwarzanych przez cookie i odnoszących się do Twojego korzystania z witryny (w tym Twojego numer IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google poprzz ściągnięcie i zainstalowania wtyczki plug-in dostępnej pod następującym adresem. Aktualny adres: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Odbiorca Danych: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

c) Wyszukiwanie sklepu („Gdzie kupić?)/Google Maps 

Zastosowanie: Nasza witryna korzysta z usługi „Google Maps”. Gdy Google Maps jest aktywowana w witrynie, następuje przesłanie danych do Google.
Współadministratorem, który wspólnie z nami zarządza funkcjonowaniem Google Maps w naszej witrynie (dalej „Google”):

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View
CA, 94043 USA

Przedstawiciel odpowiedzialny za przetwarzanie danych osób zamieszkujących w Unii Europejskiej/EOG oraz Szwajcarii:
Google Ireland Ltd.
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4
Irland

W umowie zgodnej z art. 26 ust. 1 RODO, współadministratorzy ustaliły zakres odpowiedzialności za wypełnianie zobowiązań wynikających z RODO.

Umowa w rozumieniu art 26 ust. 1 RODO z Google jest dostępna pod następującym adresem: https://privacy.google.com/intl/pl/businesses/mapscontrollerterms/

Dane kontaktowe dla ochrony danych:

Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem następującego formularza: https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=pl

Kategorie podmiotów danych:

Goście na naszej witrynie, korzystający z Google Maps

Kategorie danych osobowych:

Dane przetwarzane przez Google o gościach na naszej witrynie są dostępne pod następującym adresem: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, uzupełnione osobną Polityką Prywatności dla Google Maps: https://www.google.com/intl/pl_pl/help/terms_maps.html

Pochodzenie danych:

Google otrzymuje dane od pomiotów danych bezpośrednio poprzez naszą witrynę.

Podstawa prawna przetwarzania danych:

Korzystamy z Google Maps wyłącznie po otrzymaniu Twojej zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Podstawa prawna dla przetwarzania danych przez Google dostępna jest pod następującym adresem: https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl&gl=pl, uzupełnione osobną Polityką Prywatności dla Google Maps: https://www.google.com/intl/pl_pl/help/terms_maps.html

Cele przetwarzania danych osobowych:

Korzystamy z Google Maps aby pomóc Ci w zaplanowaniu trasy, a korzystamy z tego ze względu na poniższe powody:
Wizerunek publiczny oraz reklamowanie
Komunikacja i wymiana danych
zarządzanie wydarzeniami
jeśli jest to konieczne, rozpoczęcie zawierania umowy i jej wykonanie

Cele przetwarzania danych przez Google dostępne są pod następującym adresem: https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl&gl=pl, uzupełnione osobną Polityką Prywatności dla Google Maps: https://www.google.com/intl/pl_pl/help/terms_maps.html

Okres przechowywania:

Nie przechowujemy żadnych danych. Przechowywanie i usuwanie danych jest obowiązkiem Google. Informacje w tym zakresie dostępne są pod następującym adresem: https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl&gl=pl, uzupełnione osobną Polityką Prywatności dla Google Maps: https://www.google.com/intl/pl_pl/help/terms_maps.html

Kategorie odbiorców:

Ani my, ani nasi pracownicy, ani też dostawcy usług nie mamy dostępu do danych przetwarzanych przez Google. Kategorie odbiorców którym Google udostępnia dane oraz informacje o wewnętrznej wymianie danych w ramach grupy są dostępne pod następującym adresem:https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl&gl=pl, uzupełnione osobną Polityką Prywatności dla Google Maps: https://www.google.com/intl/pl_pl/help/terms_maps.html

Przekazywanie danych do krajów trzecich:

Podczas korzystania z Google Maps, dane są przetwarzane również przez Google LLC.Google przekaże, przechowa i w inny sposób przetworzy dane w Stanach Zjednoczonych, Irlandii i każdym innym kraju w którym Google prowadzi działalność, bez względu na miejsce zamieszania podmiotu danych. Związane z tym przekazywanie danych do krajów trzecich jest zabezpieczone przez decyzję o adekwatności wydaną przez Komisję UE zgodnie z art. 45 RODO lub przez odpowiednie gwarancje zgodnie z art. 46 RODO: https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl&gl=pl

Powiązane algorytmy logiczne i zakres profilowania lub automatyczna indywidualna decyzja oparta o zebrane dane:

Google jest zobowiązany do informowania każdej osoby, jeśli jest ona śledzona poprzez zbieranie jej danych, zarówno za pomocą plików cookies czy też podobnych technik, lub też przechowywanie adresów IP. Informacje w tym zakresie dostępne są pod następującym adresem: https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl&gl=pl, uzupełnione osobną Polityką Prywatności dla Google Maps: https://www.google.com/intl/pl_pl/help/terms_maps.html

Prawa podmiotów danych:

Współadministratorzy muszą przyznać podmiotom danych szereg praw w odniesieniu do przetwarzania ich danych. Prawa należne podmiotom opisane są w naszej Polityce Prywatności. Istnieje możliwość ich bezpośredniego wykorzystania przeciwko Google. Organ nadzorczy właściwy dla Google:
Komisja Ochrony Danych
21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ireland
Adres internetowy: http://gdprandyou.ie/contact-us/

d) Google AdWords

Nasza witryna korzysta z usługi „Google AdWords”, która umożliwia osobom odpowiedzialnym za marketing umieszczanie reklam na liście wyników Google oraz w sieci reklamowej Google. Wykonywane jest to przy użyciu predefiniowanych słów-kluczy, które są wyświetlane na liście wyników jedynie gdy dokonuje się wyszukiwania odpowiadającemu słowu-kluczowi.

Celem Google AdWords jest reklama naszej witryny poprzez wyświetlanie istotnych reklam w witrynach internetowych stron trzecich, tj. na liście wyników wyszukiwania Google jak i przedstawienie istotnych reklam stron trzecich na naszej witrynie.

Naciśnięcie reklamy Google odnoszącej się do naszej witryny powoduje umieszczenie pliku cookie przez Google. Plik cookie pozwala nam oraz Google na śledzenie czy dostęp do naszej witryny uzyskano za pośrednictwem reklamy AdWords i czy wygenerowany został przychód.

Dane uzyskane w ten sposób używane są przez Google do kompilowania statystyk (np: całkowita liczba użytkowników skierowana przez Google AdWords, sukces kampanii reklamowej AdWords) dla naszej witryny. Ani my ani inne firmy reklamujące za pośrednictwem Google AdWords nie otrzymujemy od Google informacji pozwalającej nam na zidentyfikowanie Ciebie.

Jednakże pliki cookies instalowane są w celu przechowywania danych osobowych, takich jak witryny internetowe które odwiedzasz. Google może dzielić się tymi informacjami ze stronami trzecimi.

W dowolnym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec reklam opartych na zainteresowaniach oferowanych przez Google, klikając w następujący link: https://www.google.pl/settings/ads

Korzystamy z Google AdWords również w celu zbierania informacji o tym które z naszych produktów i usług są dla Ciebie interesujące. Używając tych danych wypełniamy tak zwaną listę remarketingową w Google AdWords, za pomocą której reklamy Google AdWords mogą być lepiej spersonalizowane dla Ciebie.

Do Google AdWords przekazujemy również informację o transakcjach dokonywanych na naszej stronie, w celu mierzenia efektywności reklam AdWords. Pomaga nam to lepiej dopasowywać nasze wysiłki marketingowe na przyszłość.

Odbiorca Danych: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

e) Power Reviews

Jeśli wyraziłeś na to wyraźną zgodę w trakcie lub po złożeniu zamówienia, aktywując odpowiednie pole wyboru lub klikając odpowiedni przycisk, prześlemy Twój adres e-mail do Power Reviews, aby przypomnieć Ci e-mailem o możliwość wystawienia opinii o zamówieniu. Niniejsza zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na wyżej wymienioną możliwość kontaktu lub bezpośrednio do Power Reviews. Recenzje te są dystrybuowane do wybranych sprzedawców detalicznych za pośrednictwem sieci Power Reviews. Power Reviews śledzi również, która ocena jest szczególnie pozytywnie odbierana przez użytkowników. Dodatkowo można zmierzyć, która z ocen miała wpływ na decyzję o zakupie.

Odbiorca danych: Power Reviews, 1 N. Dearborn Street, Chicago, IL 60602, USA (https://www.powerreviews.com/)"

f) Tealium

Tealium to platforma danych konsumenckich, do której wysyłane są informacje o korzystaniu z witryny. Tealium zbiera dane o ruchu oraz zachowaniu w witrynie i wypełnia listy remarketingowe, do których można później uzyskać dostęp poprzez Google AdWords. Co więcej, do Tealium są wysyłane wszystkie dane transakcyjne o zakupach, gdyż e-maile z potwierdzeniami zamówień czy też e-maile z newsletterem (jeśli dokonano zapisu) są uruchamiane przez Tealium. Tealium umożliwia nam stały przegląd naszych gości i klientów witryny, oraz efektywną komunikację z nimi.

g) Przyciski mediów społecznościowych

Nasza witryna korzysta z wtyczek mediów społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram) aby umożliwić Ci interakcję ze stronami trzecimi.
Te przyciski nie są zintegrowane w formie wtyczek plug-in poprzez tzw. iFrame, ale są przechowywane jako odnośniki. Kliknięcie na przycisk mediów społecznościowych przekierowuje użytkownika do strony właściwego dostawcy usługi. Właściwy dostawca jest następnie odpowiedzialny za zastosowanie się do przepisów ochrony danych osobowych oraz za poprawność, aktualności oraz kompletność informacji zwartych tam na potrzeby przetwarzania danych w znaczeniu art. 4 pkt 17 RODO.

h) Piksel działań odwiedzających Facebooka

W ramach obecności naszej firmy w Internecie korzystamy z „piksela czynności gościa” oferowanego przez Facebook Inc.
Pozwala on na śledzenie zachowania zarejestrowanych użytkowników portalu Facebook po kliknięciu przez nich na reklamę Facebooka i przekierowaniu ich na stronę dostawcy. Pozwala to na pomiar efektywności reklam portalu Facebook na potrzeby statystyczne oraz badania rynku. Informacje o danych osobowych, pozostaną dla nas anonimowe. Oznacza to, że nie widzimy informacji użytkowników indywidualnych, pozwalających na ich osobistą identyfikację. Jednakże, dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebook, a my informujemy Cię o tym stosownie do posiadanej przez nas wiedzy. Facebook może połączyć te informacje z Twoim kontem na portalu i może używać tych informacji również do własnych celów promocyjnych, zgodnie z Polityką Prywatności Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/. Możesz umożliwić firmie Facebook oraz jej podmiotom stowarzyszonym na wyświetlanie reklam na portalu Facebook i poza nim. Plik cookie może być również przechowywany w tym celu na Twoim komputerze.
Podstawę prawną do korzystania z tej usługi stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 let a) RODO. Zgoda na ten plik cookie została wyrażona poprzez ustawienia cookies. Możesz wyrazić sprzeciw na następujące sposoby: (Link do deaktywacji zgody) Jako zarejestrowany użytkownik, możesz również wnieść sprzeciw do zbierania danych za pośrednictwem Facebook pixels i do wykorzystywania twoich danych w celu wyświetlania reklam Facebooka pod następującym adresem: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Odbiorca Danych: (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub, jeśli zamieszkujesz teren UE, Facebook Ireland (Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook")))

i) Hotjar

Wykorzystujemy Hotjar aby lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników i zoptymalizować usługę oraz doświadczenia użytkownika. Hotjar to usługa technologiczna która pomaga nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (np: ile czasu spędzają na których stronach, w które linki klikają, co lubią a czego nie lubią, etc.) i umożliwia nam budowę i utrzymanie naszej usługi z uwzględnieniem informacji zwrotnej od użytkowników. Hotjar korzysta z plików cookies i innych technologii w celu zbierania danych dotyczących zachowania naszych użytkowników oraz ich urządzeń (w szczególności numerów IP urządzeń, (pobieranych i przechowywanych wyłącznie w formie anonimowej), przekątnej ekranu urządzenia, typu urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacji o przeglądarce, lokalizacji geograficznej (jedynie kraj), preferowanym języku używanym do wyświetlania witryny). Hotjar przechowuje te informacje w presudonimizowanym profilu użytkownika. Ani Hotjar ani my nigdy nie użyjemy tych informacji do identyfikacji poszczególnych użytkowników ani do parowania ich z innymi danymi dotyczącymi poszczególnego użytkownika. Więcej szczegółów dostępne jest w polityce prywatności Hotjar, dostępnych pod następującym adresem.
Poprzez kliknięcie w następujący odnośnik możesz zrezygnować z utworzenia profilu użytkownika, przechowywania danych o Twoim korzystaniu z witryny przez Hotjar, oraz wykorzystywania śledzących plików cookies przez Hotjar na innych witrynach.

8. Dodatkowe wskazówki i postanowienia dotyczące poszczególnych usług

a) Newsletter

Na życzenie użytkownika będziemy przesyłać nasz newsletter zawierający indywidualnie wybrane tematy oraz ogólne informacje bieżące na temat naszej firmy. Subskrypcja newslettera zacznie obowiązywać dopiero po jej dwuetapowym potwierdzeniu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane osobowe zebrane w ramach procesu zapisywania się do newslettera będą wykorzystywane do jego personalizacji (np. do zwracania się do użytkowników ich imionami) oraz przesyłania. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym czasie, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Każdy newsletter zawiera link umożliwiający cofnięcie zgody. Zgodę można również cofnąć poprzez bezpośredni kontakt z nami. Szczegółowa treść udzielanej zgody zostanie przedstawiona użytkownikowi w trakcie procesu zapisywania się do newslettera.
Nasz newsletter zawiera funkcje i treści zapewniane przez Segmanta (Rothschild Boulevard 45, Tel Awiw, Izrael 6688306) („Segmanta”). Polityka prywatności Segmanta dostępna jest tutaj.

Do wysyłania e-maili oraz powiadomień korzystamy z usług Sendgrid Inc. (1801 California Street, Suite 500, Denver, Kolorado 80202, USA) („Sendgrid”). Sengrid jest dostawcą opartych na chmurze rozwiązań SMTP, służących do doręczania poczty e-mail.
Polityka prywatności Sendgrid dostępna jest tutaj.

Należy wskazać, że poziom ochrony danych w USA i Izraelu różni się od poziomu przyjętego w UE.

b) Competition

From time to time you have the opportunity to take part in competitions or similar promotions on our website. Within the scope of these actions, personal data may also be collected and stored for the purpose of processing, the extent of which you can see from the respective participation form. Data which we do not necessarily need for the implementation of the competition, but which enables us, for example, to inform you more quickly in the event of a prize, are expressly marked as voluntary information. The personal data provided by you to us in the context of such a competition promotion will be used exclusively for the processing of the promotion (in the case of a competition, for example, for the determination of the prize, notification of the prize and sending of the prize). After the end of the promotion, the data of participants who have not won will be deleted immediately or, in the case of the winner, after the statutory retention period has expired.

c) Online application procedure

Oferujemy Ci możliwość kandydowania na stanowiska w naszej firmie za pośrednictwem poczty e-mail. Dane wpisane przez Ciebie oraz przesłane załączniki są transmitowane poprzez niezabezpieczone połączenie. Dlatego też zalecamy, aby do przesyłania swoich danych używać oprogramowania szyrfującego. Dane Twojej aplikacji elektronicznej zostaną odebrane przez właściwy personel i przekazane wyłącznie do działu odpowiedzialnego za konkretne stanowisko, lub do osób odpowiedzialnych za rozpatrzenie aplikacji. Wszystkie zaangażowane osoby będą traktowały Twoje dokumenty z należytą starannością i z zachowaniem pełnej poufności.

W odniesieniu do kandydatów na stanowiska pracy zbieramy wymagane dane, które są określone w artykule 22 (1) Kodeksu pracy, takie jak imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, historia zatrudnienia, oraz inne dane osobowe których przedstawienie jest wymagane przez stosowne regulacje prawne. Przedstawienie danych wyszczególnionych w art. 22 (1) Kodeksu lub innych obowiązujących regulacjach jest wymogiem ustawowym (dla kandydatów zatrudnianych na podstawie umowy o pracę). Niepodanie tych danych uniemożliwi dalsze rozpatrzenie Twojej aplikacji. Podstawą przetwarzania danych w podanych powyżej przypadkach jest wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 let. c) RODO).

Dane osobowe zawarte w Twojej aplikacji j mogą być przetwarzane w miarę potrzeb (na Twoją prośbę) w celu kroków niezbędnych do zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 let. b) RODO).

Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, zachowamy Twoje dokumenty aplikacyjne przez kolejne 3 miesiące, a następnie usuniemy je lub zniszczymy wszystkie kopie, chyba że doszło do zawarcia umowy o pracę. Poinformujemy Cię, jeśli będziemy chcieli umieścić Twoje dokumenty aplikacji w naszej puli rekrutacyjnej. W powiadomieniu możesz czynnie wyrazić zgodę na dalsze przechowywanie Twoich dokumentów - w takim wypadku, podstawą przetwarzania danych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1, let. a) RODO).

d) Online-Shop

Oferujemy Ci możliwość skorzystania z naszego sklepu internetowego znajdującego się na naszej witrynie, gdzie możesz zakupić towary od naszej firmy.

Dane zebrane od Ciebie za jej pośrednictwem służą nam do wykonania umowy, a w szczególności umożliwiają Ci zakup i dostawę towarów oraz dokonanie płatności.

In this context, we may also process your data to check your creditworthiness, if this is also necessary for the execution of the contract, Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, or we have a legitimate interest in doing so, Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Our legitimate interest exists if the completion of a contract with you is imminent, so that a financial default risk is connected for us (as for example with instalment contracts, order/delivery on account) and the conclusion of the contract then only depends on your creditworthiness.

W tym kontekście, możemy również przetwarzać Twoje dane w celu sprawdzenia Twojej zdolności kredytowej, jeśli jest to konieczne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 let. b) RODO), lub gdy mamy uzasadniony interes prawny do przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 let. f) RODO). Nasz uzasadniony interes istnieje jeśli przewidujemy wykonanie umowy, przez co ryzyko Twojej niewypłacalności jest związane z naszymi interesami (np: umowy ratalne, zamówienie/dostawa na koncie), a zawarcie umowy zależy wyłącznie od Twojej zdolności kredytowej.

W zależności od wybranego sposobu wysyłki, przekazujemy niezbędne informacje - jeśli są dostępne i jeśli wyraziłeś na to zgodę, przy czym poszerzone są one o Twój adres e-mail i numer telefonu w celu powiadomienia o wysyłce, umówienia odbioru oraz przekazania informacji potrzebnej do śledzenia przesyłki - do wybranego przez Ciebie przewoźnika który zrealizuje wysyłkę i dostawę.

Przekazujemy również dane niezbędne w celu wykonania płatności oraz, jeśli to konieczne, w celu zarządzania ryzykiem do wybranego przez Ciebie dostawcy usług płatniczych. Zastosowanie mogą mieć następujące, dodatkowe informacje, przedstwione poniżej:

i) Payment Method PayPal

W naszym sklepie internetowym umożliwiamy płatność za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal. Płatność jest przetwarzana za pośrednictwem PayPal lub przez PayPal za pośrednictwem Twojej karty kredytowej lub konta bankowego. PayPal oferuje również usługi ochrony klientów oraz usługi powiernicze.

Przy wyborze PayPal jako dostawcy usług płatniczych w naszym sklepie, dane są automatycznie przekazywane do PayPal. Poprzez wybór płatności za pośrednictwem PayPal udziela się wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres, adres email, adres IP, numer(y) telefonu, dane o zamówieniu, dane o dostawie) w celu wykonania płatności i zapobiegania oszustwom finansowym.

Wymiana danych ma miejsce nie tylko w celu wykonania płatności, ale również w celu identyfikacji, zapobiegania oszustwom i zmniejszenia ryzyka niewypłacalności. W tym zakresie, wymieniane mogą być również dane dotyczące Twojej sytuacji ekonomicznej, dokonywanych uprzednio zakupów i zachowań związanych z płatnością. W tym kontekście, PayPal wymienia również dane z agencjami kredytowymi, przy założeniu że istnieje w tym uzasadniony interes, oraz że nie jest to sprzeczne z interesami innych zaangażowanych stron.

Dane mogą być przekazywane do podmiotów powiązanych z PayPal. Ma to zastosowanie również do dostawców usług (podmiotów przetwarzających, współadministratorów oraz stron trzecich, o ile jest to niezbędne do wykonania umowy).

Możesz cofnąć swoją zgodę na usługę PayPal w dowolnym czasie, ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na prawidłowość przetwarzania danych, uprzednio przesłanych.

Aktualna polityka prywatności PayPal jest dostępna pod adresem: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Odbiorca Danych: PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg

ii) Payment Method Credit Card

W naszym sklepie internetowym umożliwiamy płatność kartą kredytową. Dane karty kredytowej wymagane do dokonania transakcji przesyłane są bezpośrednio do naszego dostawcy usług płatniczych - spółki Adyen. My nie otrzymujemy tych informacji.

Jeśli zostanie wybrana płatność kartą kredytową, dane zostaną automatycznie przekazane do Adyen. Decydując się na płatność kartą, udzielasz wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres, cena zakupu, adres IP, etc.) w celu wykonania płatności oraz zapobiegania oszustwom.

Dane mogą być przekazywane do spółek powiązanych z Ayden. Ma to zastosowanie również do dostawców usług (podmiotów przetwarzających, współadministratorów oraz stron trzecich, o ile jest to niezbędne do wykonania umowy).

Możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Adyen w dowolnym czasie, ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przesłanych w przeszłości.

Odbiorca Danych: Adyen B.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Holandia

iii) Payment Method Sofortüberweisung

W naszym sklepie internetowym umożliwiamy płatność za pośrednictwem usługi Dotpay, oferowanej przez dostawcę usług płatniczych Dotpay sp. z o.o. .

Ta metoda płatności umożliwia uzyskanie przez nas potwierdzenia płatności w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możemy bezzwłocznie rozpocząć realizację Twojego zamówienia.

Przy wybraniu metody płatności 'Dotpay', dane są automatycznie przesyłane do Dotpay sp. z o.o. . Poprzez wybór bezpośredniego przelewu bankowego jako metody płatności, udziela się wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres, adres email, adres IP, numer(y) telefonu, dane bankowe, PIN, TAN, cena zakupu) w celu wykonania płatności i zapobiegania oszustwom finansowym.

Wymiana danych ma miejsce nie tylko w celu wykonania płatności, ale również w celu identyfikacji i zapobiegania oszustwom. W tym zakresie, wymieniane mogą być również dane dotyczące Twojej sytuacji ekonomicznej, dokonywanych uprzednio zakupów i zachowań związanych z płatnością. W tym kontekście, Dotpay sp. z o.o. wymienia również dane z agencjami kredytowymi, przy założeniu że istnieje w tym uzasadniony interes oraz że nie jest to sprzeczne z interesami innych zaangażowanych stron.

Dane mogą być przekazywane do spółek powiązanych z Dotpay. Ma to zastosowanie również do dostawców usług (podmiotów przetwarzających, współadministratorów oraz stron trzecich, o ile jest to niezbędne do wykonania umowy).

Możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Dotpay w dowolnym czasie, ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przesłanych w przeszłości. Odbiorca Danych: Dotpay sp. z o.o., ul. Wielicka 28b, Kraków

e) My Account

W naszej witrynie istnieje możliwość stworzenia osobistego konta klienta. Konto klienta pozwala na spersonalizowane korzystanie z wybranych przez Ciebie usług na naszej stronie, łączenie ich i zapisywanie preferowanych ustawień.

f) Fit Finder®

Na naszej stronie pomagamy Ci znaleźć odpowiedni fotelik dla Twojego dziecka i Twojego auta. Możesz podać markę, model oraz - jeśli to wymagane - rok produkcji samochodu, a my poinformujemy Cię które z naszych fotelików są odpowiednie dla Twojego auta. Jeśli Twój samochód nie znajduje się na naszej liście, możesz podzielić się z nami swoją opinią o witrynie.
Dane osobowe zbierane w tym kontekście są usuwane bezpośrednio po ich przesłaniu do nas. Informacja zwrotna jest udzielana przez nas i nie jest przechowywana z innymi informacjami, np: z twoim profilem klienta.

g) Przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego

Advertising by post

W zakresie dopuszczonym prawem, możemy również używać Twojego imienia i adresu pocztowego w celu wysyłania do Ciebie naszych reklam. Podstawę prawną jest art. 6 ust 1 let. f) w połączeniu z motywem 47 RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest marketing naszych produktów i usług wśród istniejących klientów. Oczywiście możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach reklamowych w każdym momencie, ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wystarczające jest wysłanie wiadomości tekstowej pod podany wyżej adres. Poskutkuje to usunięciem Twoich danych z naszej listy wysyłkowej. Dane potwierdzające Twój sprzeciw będą przechowywane przez kolejne 6 lat, zgodnie z art. 17 ust. 3 let. e) RODO. W tym okresie Twoje dane osobowe nie będą jednak przetwarzane.

Telephone advertising

W zakresie dopuszczonym prawem, możemy również używać imienia, przynależności do firmy i numeru telefonu klientów biznesowych w celu informowania ich o naszych ofertach, o ile zakładamy że będą oni zainteresowani takimi ofertami. Podstawę prawną stanowi zgoda wyrażona zgodnie z art. 6 par. 1 let. a) RODO. Zgodę można wycofać w każdym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

h) LiveChat Application

Umożliwiamy Ci kontakt z nami oraz otrzymywanie informacji o produktach i usługach za pośrednictwem aplikacji LiveChat.

Dozwolone jest zbieranie danych (e-mail, imię/nazwisko, dane o lokalizacji, adres IP, dane techniczne, historia chat, historia przeglądania).

Dane te zbierane są wyłącznie w celach opisanych powyżej oraz przetwarzane przez dostawcę aplikacji, firmę LiveChat Inc., adres: 1 International Pl, Ste 1400, Boston, MA 02110-2619 Stany Zjednoczone Ameryki lub LiveChat Software S.A., ul. Zwycięska 47, 53-033 Wrocław, Polska (dalej "LiveChat, Inc."). Podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda, zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 let. a) RODO.

Aktualna polityka prywatności Live Chat, Inc. dostępna jest pod adresem: https://www.livechatinc.com/legal/privacy-policy/.